.
 
METABOLIČKI SINDROM  
   

Metabolički sindrom (MetS) je skup metaboličkih poremećaja koji udruženi povećavaju rizik za razvoj kardiovaskualrnih bolesti, kao i šećerne bolesti tip 2.

Samo ime sindroma  menjano je tokom nekoliko poslednjih decenija, od sindroma X, sindroma insulinske  rezistencije, preko kardiometaboličkog sindroma do sadašnjeg imena.

 
   

Komponente MetS-a su:

 • centralna gojaznost,
 • aterogena dislipidemija,
 • hipertenzija,
 • hiperglikemija,
 • protrombotično i proinflamatorno stanje

 

MetS je samo jedan od faktora kardiovaskularnog rizika i on ne obuhvata  ostale faktore, koji su pojedinačni i nezavisni kao što su pušenje, pol, nasledje, ukupni i LDL holesterol, starost.
Tačan mehanizam  složenog nastanka MetS samo je delimično rasvetljen, a jedan od razloga je i postojanje više definicija samog sindroma. Savremena shvatanja navode kao glavne  etiopatogenetske faktore centralnu gojaznost i insulinsku rezistenciju. Pokazano je  da prevalenca MetS raste sa porastom gojaznosti, kao i  da MetS retko postoji kod osoba sa normalnom telesnom masom.Tipični pacijenti su stariji, gojazni sa tipom centralne gojaznosti, visokog krvnog pritiska, mogu imati i masnu jetru  (ili steatohepatitis) kao i  žučne kamence, giht, policistične ovarijume, sindrom sleep apnea i neke vrste  karcinoma.

 

Kriterijumi prema  NCEP ATP III (prisustvo bilo koje tri od pet navedenih komponenti):

 1. Abdominalna gojaznost-obim struka  ≥102 cm za muškarce , ≥88 cm za žene
 2. Povišen nivo triglicerida - ≥1,7 mmol/L ili već tretirana abnormalnost
 3. Snižen nivo HDL-holesterola - ≤ 1,03 mmol/L za muškarce, ≤ 1,29 mmol/L za žene
 4. Povišen krvni pritisak - sistolni   ≥130 mmHg  i / ili dijastolni ≥85 mmHg ili već lečena hipertenzija

 

Kriterijumu prema  IDF (abdominalna gojaznost + bilo koje dve od navedenih komponenti):

 1. Abdominalna gojaznost - obim struka ≥94 cm za muškarce, ≥ 80 cm za žene
 2. Povišen nivo triglicerida - ≥1,7 mmol/L ili već tretirana abnormalnost
 3. Snižen nivo HDL-holesterola - ≤ 1,03 mmol/L za muškarce, ≤ 1,29 mmol/L za žene
 4. Povišen krvni pritisak - sistolni   ≥130 mmHg  i/ili dijastolni ≥85 mmHg ili već lečena hipertenzija
     
Briga za pacijente Vrhunski specijalisti Brzina i efikasnost Komunikacija